กิจกรรม Walk Rally

Walk Rally

.........เป็นกิจกรรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมละลายพฤติกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เกมการบริหาร การวางแผนและการทำงานโดยทีมวิทยากรชำนาญการด้าน Walk Rally & Team Building พร้อมทีมงานผู้ช่วยวิทยากร และทีมงานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม Walk Rally

..........ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขการอยู่ร่วมกันเป็นทีมและมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม ดังนี้
1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
2. การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
3. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
4. การรู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข
5. สร้างความคิดในเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
6. การเสียสละเพื่อส่วนรวม และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
7. พัฒนาการสื่อสาร สั่งงาน กระจายงาน มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เสริมสร้างสุขภาพ สนุกสนาน และผ่อนคลาย

ตัวอย่างหัวข้อกิจกรรม Walk Rally

หลักสูตรที่ 1 งานได้ผล คนเป็นสุข

จุดประสงค์
 • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน
 • ฝึกการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้กับทีมงานและองค์กร
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการยอมรับความแตกแต่งและการปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงาน
 • สร้างทักษะการสื่อสารในการบริการให้มีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรที่ 2 การสร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงานร่วมกัน

  จุดประสงค์
 • เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ความมีสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • สร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยแรงบันดาลใจ
 • เพื่อปรับทัศนคติจากการทำงานคนเดียว ไปสู่การทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตรที่ 3 คนสำราญ งานสำเร็จ

  จุดประสงค์
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเอง
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นคนที่มีคุณภาพขององค์กร
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
 • หลักสูตรที่ 4 ร้อยด้วยใจให้เป็นหนึ่งเดียว

  จุดประสงค์
 • เพื่อสร้างความสนิทสนมและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
 • รู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกในเชิงบวก
 • รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • หลักสูตรที่ 5 การพัฒนาทีมงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ

  จุดประสงค์
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริการ
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • เพื่อการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ
 • เพื่อการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 • การทำกิจกรรม Walk Rally ในครั้งนี้ทางวิทยากร คำนึงถึงความปลอดภัยความสนุกสนาน และได้สาระสำคัญ จากการทำกิจกรรม ภายใต้การควบคุมดูแลของวิทยากรมืออาชีพ และทีมงานบริการที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คาดหวังไว้ จากการทำกิจกรรมภายใต้คำว่า
  “ WALK RALLY ที่มีคุณภาพ ย่อมสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับองค์กร “